“Σχεδιασμός υγροτοπικών τοπίων της Δυτικής Παράκτιας Θεσσαλονίκης”

04/06/2006
Scan0005a-1280x1797.jpg

Ανανιάδου- Τζημοπούλου Μ., Καρακινάρη Ζ. 2006.
“Σχεδιασμός υγροτοπικών τοπίων της Δυτικής Παράκτιας Θεσσαλονίκης”
Πρακτικά,  2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα της Περιοχής της Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις του ΑΠΘ.
1-4 Ιουνίου 2006
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκδόσεις Ζήτη
Σελ. 564-572