Τα παραπάνω προϊόντα (σχέδια, εικόνες, πινακίδες, κτλ) είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της εκάστοτε ομάδας μελέτης, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη του καθηγητή Ν. Σμύρη.