“Ο πολλαπλός ρόλος των αστικών φυσικών ρεμάτων”

14/05/2005
Scan0004a-1280x1850.jpg

Καρακινάρη Ζ., Τσιούρης Σ. 2005.
“Ο πολλαπλός ρόλος των αστικών φυσικών ρεμάτων”
Πρακτικά Συνεδρίου Αρχιτεκτονική Τοπίου• Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο Έργο: τόμος ΙV
11-14 Μαΐου 2005
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκδόσεις Ζήτη
Σελ. 55-61