LANDSCAPE ARCHITECTURE

Aheropiitou – Agias Sophias Axis
Urban Landscape Design

Project
Proposal of Rehabilitation of Aheropiitou – Agias Sophias Axis
Project Manager
Karakinari Zoi
Team
Karakinari Zoi, Polyzou Chrysoula, Karatolios Nikolaos, Salem Samouel - Alexios
Site
Historical Center, Thessaloniki, Greece
Project Date
2012

Aheropiitou – Agias Sophias Axis

Title:

Description:

LANDSCAPE ARCHITECTURE

Aheropiitou – Agias Sophias Axis
Urban Landscape Design

Project
Proposal of Rehabilitation of Aheropiitou – Agias Sophias Axis
Project Manager
Karakinari Zoi
Team
Karakinari Zoi, Polyzou Chrysoula, Karatolios Nikolaos, Salem Samouel - Alexios
Site
Historical Center, Thessaloniki, Greece
Project Date
2012