“Landscape Architecture of the City or Architecture of the Urban Landscape”

15/12/2011
Scanned-Section-1b-1280x1753.jpg

Ananiadou – Tzimopoulou, M., Karakinari, Z. and Tsiouma, B. 2011.
“Landscape Architecture of the City or Architecture of the Urban Landscape”
West Thessaloniki: A Lifelong Learning Program for Sustainability. Papadimitriou, E. and Yfantis, G. (ed.)
Center for Environmental Education of Kordelio – Evosmos, Ministry of Education for Lifelong Learning and Religious Affairs
Thessaloniki, KEPE Eleftheriou – Kordeliou
Pp 56-62